پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده

10,000 تومان

پایان نامه نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش  و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که  در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده  یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد وعلم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دید گاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 

واژگان کلیدی؛

رفتار نوعا کشنده، علم، قصد،قتل.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه                                                                              
مقدمه:                                                                                                            1
1-بیان مساله                                                                                                       1
2-سوالات تحقیق                                                                                                  2
3-فرضیه های تحقیق                                                                                             3
4-سابقه و ضرورت تحقیق                                                                                        4
5-روش تحقیق                                                                                                     4
6-اهداف و کار برد های تحقیق                                                                                  4
7-سامانه تحقیق                                                                                                    6
فصل اول،کلیات پژوهش؛
مبحث نخست،مفهوم شناسی                                                                                     6
گفتار اول،واژه شناسی                                                                                              6
بند اول،واژه شناسی قصد                                                                                          6
بند دوم ،واژه شناسی علم                                                                                          6
بند سوم،واژه شناسی قتل                                                                                          7
گفتار دوم،اصطلاح شناسی                                                                                         8
بند اول عمد                                                                                                          8
1-قصد                                                                                                                8

عنوان                                                                                                                                                                                        صفحه

1-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی                                                                      8
1-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی                                                            10
2-علم                                                                                                               12
 2-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی                                                                   12
2-2-،مفهوم شناسی ازمنظر حقوق جزای عرفی                                                            12
3-شرایط تحقق عمد                                                                                             13
4-صور مختلف عمد                                                                                             15
4-1-سوء نیت عام و سوءنیت خاص                                                                          15
4-2-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین                                                                      15
5- قصور جزایی                                                                                                   16
5-1-بی احتیاطی                                                                                                16
5-2-بی مبالاتی                                                                                                  17
5-3-عدم مهارت                                                                                                 18
5-4-عدم رعایت نظامات دولتی                                                                               18
بند دوم،قتل                                                                                                      19
1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی                                                                      19
2-؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی                                                              22
مبحث دوم ؛پیشینه شناسی                                                                                   25

عنوان                                                                                                                                                                                                       صفحه

گفتار اول؛ فقه اسلامی                                                                                             25
بند اول ؛ مذهب شیعه                                                                                              25
بند دوم ، اهل سنت                                                                                                 26
گفتار دوم؛حقوق عرفی                                                                                             27
بند اول، قانون مجازات عمومی(1304-1352)                                                                 27
بند دوم،قانون حدود،قصاص مصوب1361                                                                                                                                                                             29
بندسوم، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370                                                                                                                                                                        30
بند چهارم، قانون مجازات اسلامی مصوب1392                                                               31
فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده                                                                                                                                                                                             33
مبحث اول؛قانون جزای ایران                                                                                                                         33
گفتار اول ؛رکن مادی                                                                                               33
بند اول؛رفتار                                                                                                         34
الف-فعل                                                                                                                                      34
ب-فعل مادی                                                                                                        36
ج-فعل غیر مادی                                                                                                    36
د-ترک فعل                                                                                                          39
ه-فعل ناشی از ترک فعل                                                                                          42
1-مسئولیت کیفری تارک فعل درقتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران                         42

عنوان                                                                                                         صفحه

1-1-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد                                                                         42

 

1-2-انتساب                                                                                                          45
1-3-توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده                                                               47
1-4-وجود عنصر روانی                                                                                            48
2-آراء فقها                                                                                                           48
3-نصوص قانونی خاص                                                                                             50
4-نتیجه گیری                                                                                                      52
بنددوم؛موضوع جرم                                                                                                 52
الف-وجود شخص زنده                                                                                             55
ب-دیگر کشی                                                                                                       55
ج-محقون الدم بودن مقتول                                                                                       55
بندسوم؛نتیجه                                                                                                        56
الف-مرگ ظاهری                                                                                                   57
ب-مرگ قطعی                                                                                                      57
ج-مرگ مغزی                                                                                                       58
د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی                                                                         58
ه-تسریع در مرگ                                                                                                   60
عنوان                                                                                                                           صفحه

بند چهارم؛ رابطه استناد                                                                                           61

گفتار دوم؛رکن روانی                                                                                               64
بند اول-عمد در رفتار                                                                                               64
1-اشتباه در هدف درقتل با فعل نوعا کشنده                                                                   78
1-1-تعریف                                                                                                          78
1-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه‌عمدیاخطای محض است؟                   79
       1-2-1-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی                                                  ……………………………….…………………………………………….79
        1-2-2-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران      ……………………………..……………………………………………………… 80
2-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده                                                                 82
2-1-تعریف                                                                                                          82
2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض  83
       2-2-1- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت                         ………………………………………………………………………………83
      2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت                     …… …………………………………………………………………………85
3-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید                                                                  88
بند دوم،قصد نتیجه                                                                                                 91
1-قصد صریح یا مستقیم                                                                                           91
عنوان                                                                                                      صفحه

2-قصد تبعی                                                                                                         92

2-1-قصد تبعی مطلق                                                                                              93
2-2-قصد تبعی نسبی                                                                                              97
مبحث دوم،رویه قضایی و فقه اسلامی،                                                                           98
گفتار اول،رویه ی قضایی                                                                 98

گفتار دوم،سابقه ی فقهی                                                                                        99

بند اول-کلام فقها                                                                                                 100
بند دوم-نقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی                                                 105
فصل سوم؛بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل با فعل نوعا کشنده                                 109    
مبحث اول؛ملازمه وجودی قصد وعلم در قتل عمدبا فعل نوعا کشنده                                             109
گفتار اول؛ملازمه وجودی بین قصد واین نوع از قتل                                                         109
بند اول،قانون موضوعه                                                                                            109
بند دوم، فقه اسلامی                                                                                         113
الف- امامیه                                                                                                    113
ب- عامه                                                                                                       117
گفتار دوم؛ملازمه وجودی علم درتحقق این نوع از قتل                                                     119
بند اول، قانون موضوعه؛                                                                                          119
عنوان                                                                                                       صفحه

الف-علم به حکم                                                                                                   120

ب-علم به موضوع                                                                                             120
ج-علم به رفتار                                                                                                120
1-علم به رفتار نوعا کشنده                                                                                  121
2-علم به زنده بودن مقتول                                                                                  121
3-علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است                                       122
بند دوم، فقه امامیه                                                                                                124
بند سوم، فقه عامه                                                                                            125
 

مبحث دوم؛بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی                                                   127

گفتار اول،نحوه اثبات این دو وصف(قصد وعلم) در قانون مجازات اسلامی مصوب  1370             127
گفتار دوم،نحوه ی اثبات این دو وصف (قصد وعلم)در قانون مجازات اسلامی 1392                   127
نتیجه گیری                                                                                                        130

پیشنهادات                                                                                                          134                 

 

 

فهرست منابع و مآخذ                                                                                            135

چکیده انگلیسی                                                                                                   139

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من