پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

کتاب نگرشی بر طیف سنجی پاویا ترجمه فارسی

29,000 تومان

دانلود کتاب pdf نگرشی بر طیف سنجی پاویا ترجمه فارسی – پاویا، المپمن، کریز ، ویویان

ترجمه :

 • فریما قدمی

عنوان انگلیسی کتاب: introduction to spectroscopy pavia

نوع فایل : pdf – قابل جستجو

تعداد صفحات: 1074 صفحه

نحوه دانلود: پس از خرید برای دانلود فایل می توانید یا فصل ها را بصورت مجزا دانلود کنید یا فایل کامل کتاب را دانلود کنید.

فایل های همراه: ترجمه فارسی کتاب(چاپ پنجم) + کتاب زبان انگلیسی(چاپ پنجم)

 

دانلود پیش نمایش صفحات ابتدایی کتاب

 

پیشگفتار

این پنجمین ویرایش کتاب طیف سنجی است که برای دانشجویان شیمی آلی تألیف شده است. کتاب ما می تواند به عنوان مکملی برای کتاب درسی رایج شیمی آلی یا به عنوان یک کتاب درسی مستقل برای دوره های پیشرفته مقطع کارشناسی یا سال اول مقطع کارشناسی ارشد برای واحد طیف سنجی باشد.

این کتاب همچنین ابزار مفیدی برای دانش آموزانی است که به تحقیق علاقمند هستند. هدف ما نه تنها آموزش تفسیر طیف ها به دانش آموزان، بلکه ارائه مفاهیم اولیه نظری است. مانند نسخه های قبلی، ما سعی کرده ایم تا روی جنبه های مهم هر تکنیک طیف سنجی تمرکز کنیم و بیش از حد به نظریه یا تحلیل های پیچیده ریاضی نپردازیم.

ما از این کتاب، به عنوان مکمل در دوره های خود استفاده می کنیم، هم به عنوان مکمل مجموعه دروس شیمی آلی و هم به عنوان کتاب درسی اصلی در دوره های بالاتر و دور ه های تحصیالت تکمیلی طیف سنجی و NMR پیشرفته.

تکنیک، توضیحات و نمونه های مفیدی که ما در دوره های خود به آنها برخوردیم در این نسخه گنجانده شده است.

مقدمه ویرایش پنجم این کتاب، نسبت به نسخه های قبلی تغییرات مهمی داشته است. در ابتدا به مطالب مربوط به طیف سنجی جرمی پرداخته شده و این موضوع، به دو بخش ساده تر و قابل درک تقسیم شده است. مسائل مربوط به برخی از روش های نمونه برداری و یونیزاسیون مدرن، و همچنین سایر روشهای آنالیز ساختاری، مرحله به مرحله در این کتاب گنجانده شده است.

تمام فصول مربوط به رزونانس مغناطیسی هسته ای در فصل های متوالی گردآوری شده اند. بحث های گسترده ای در مورد سیستم های دیاستروتوپی و جفت هترون-هسته ای گنجانده شده است، همچنین یک بحث تجدید نظر شده در مورد اثرات حلال در NMR عنوان شده است.

مسائل تمرینی اضافی به هر یک از فصل ها اضافه شده. ما برخی از مسائل حل شده اضافی را نیز افزودیم تا دانش آموزان
بتوانند استراتژی ها و مهارت های خود برای حل مسائل طیف سنجی را بیشتر توسعه دهند. مسائلی که با ستاره (*) مشخص شده اند، در فصل 11 گنجانده شده و به آنها پاسخ داده شده است.

 

فهرست مطالب کتاب نگرشی بر طیف سنجی پاویا

فصل اول فرمول های مولکولی و آنچه می توان از آنها آموخت

۱-۱- تجزیه و تحلیل عنصری و محاسبات

۲-۱- تعیین جرم مولکولی

۳-۱ فرمول های مولکولی

١-٤ شاخص کمبود هیدروژن

١-٥ قانون سیزده

١-٦ قانون نیتروژن

 • مسائل
 • مراجع

 

فصل دوم طیف سنجی مادون قرمز

2,1 فرآیند جذب مادون قرمز

2,2 استفاده از طیف مادون قرمز

2,3 حالت های کششی و خم شدگی

2,4 ویژگی پیوندها و روند جذب

2,5 طیف سنجی مادون قرمز

 • الف. طیف سنجی مادون قرمز پراکنده
 • ب. طیف سنجی تبدیل فوریه

2,6 آماده سازی نمونه ها برای طیف سنجی مادون قرمز

2,7 هنگام بررسی طیف مادون قرمز باید به دنبال چه چیزی باشید

2,8 نمودارها و جداول همبستگی

2,9 چگونه به تجزیه و تحلیل یک طیف بپردازیم )یا آنچه می توانید با یک نگاه به طیف، درمورد آن بگویید(

2,10 هیدروکربن ها: آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها

الف- آلکان ها ب- آلکن ها ج- آلکین ها

2,11 حلقه های آروماتیک

2,12 الکل ها و فنل ها

2,13 اترها

2,14 ترکیبات کربونیل

 • الف. عواملی که بر ارتعاش کششی CJO تأثیر می گذارند
 • ب. آلدئیدها
 • ج. کتون
 • د. کربوکسیلیک اسیدها
 • ای. استرها
 • اف . آمید
 • جی. اسید کلریدها
 • اچ.انیدریدها

2,15 آمین ها

2,16 نیتریل ها، ایزوسیانات ها، ایزوتیوسیانات ها و ایمین ها

2,17 ترکیبات نیترو

2,18 نمک های کربوکسیالت، نمک های آمین و اسیدهای آمینه

2,19 ترکیبات گوگردی

2,20 ترکیبات فسفردار

2,21 آلکیل و آریل هالیدها

2,22 طیف پس زمینه

2,23 نحوه حل مسائل طیفی مادون قرمز

 • مسائل
 • مراجع

 

فصل 3 طیف سنجی جرمی

بخش اول: تئوری اساسی، ابزار دقیق، و تکنیک های نمونه گیری

3,1 بررسی اجمالی طیف سنجی جرمی

3,2 نمونه ابتدایی

3,3 روشهای یونیزاسیون

 • الف. یونیزاسیون الکترون )EI)ال
 • ب. یونیزاسیون شیمیایی )CI )ر
 • ج. تکنیک های یونیزاسیون دفعی )FAB ،SIMS، و MALDI(

یونیزاسیون الکترواسپری )ESI)خ.

3,4 تجزیه و تحلیل جرم

 • الف. تحلیل جرم بخش مغناطیسی
 • ب. آنالایزرهای جرمی با فوکوس دوگانه
 • ج. آنالایزرهای جرم چهار قطبی

آناالیزرهای جرم زمان اوج)پرواز(

3,5 تشخیص و کمیت: طیف جرمی

3,6 تعیین وزن مولکولی

3,7 تعیین فرمول های مولکولی

 • الف. تعیین جرم دقیق
 • ب. داده های نسبت ایزوتوپی مسئله
 • رفرنسها

 

فصل 4 طیف سنجی جرمی

بخش دوم: تجزیه و تحلیل ساختاری

4,1 رویداد یونیزاسیون اولیه

4,2 فرآیندهای تکه تکه سازی بنیادی

 • اِلف. قانون استیونسون
 • ب. ایجاد برش توسط رادیکال: شکاف آلفا
 • ج. برش ایجاد شده از محل شارژ: برش القایی
 • د. برش دو پیوندی
 • ای. شکاف ریترو دیلز آلدر
 • اف. بازآرایی مک لافرتی
 • ز. سایر انواع شکاف

4,3 الگوهای تکه تکه شدن هیدروکربن ها

 • آ. آلکانها
 • ب- سیکلوآلکان ها
 • سی. آلکنها
 • دی. آلکینها

ه. هیدروکربن های آروماتیک

4,4 الگوهای تکه تکه شدن الکل ها، فنل ها و تیول ها

4,5 الگوهای تکه تکه شدن اترها و سولفیدها

4,6 الگوهای تکه تکه شدن ترکیبات کربونیلدار

 • الف. آلدهیدها
 • ب. کتون ها
 • ج. استرها
 • د. کربوکسیلیک اسیدها

4,7 الگوهای تکه تکه شدن آمین ها

4,8 الگوهای تکه تکه شدن ترکیبات نیتروژندار

4,9 الگوهای تکه تکه شدن آلکیل کلریدها و آلکیل برومیدها

4,10 تطبیق کامپیوتری طیف با طیف های اصلی

4,11 رویکرد استراتژیک برای تجزیه و تحلیل طیف جرمی و حل مسائل

4,12 نحوه حل مسائل طیف جرمی

 • رفرنس (مراجع)

 

فصل 5 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

بخش اول: مفاهیم اولیه

5,1 جایگاههای چرخشی هسته ای

5,2 ممان مغناطیسی هسته ای

5,3 جذب انرژی

5,4 مکانیسم جذب (رزونانس)

5,5 تراکم اسپین هسته ای

5,6 شیفت و محافظ شیمیایی

5,7 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته ای

 • الف. ابزار موج پیوسته (CW)ها
 • ب- ابزار تبدیل پالسی فوریه (FT )خم

5,8 هم ارزی شیمیایی – مروری کوتاه

5,9 انتگرال و ادغام

5,10 محیط شیمیایی و شیفت شیمیایی

5,11 محافظ دیامغناطیسی اصلی

 • الف. اثرات الکترونگاتیوی
 • ب. اثرات هیبریداسیون
 • ج. پروتونهای اسیدی و قابل تعویض. پیوند هیدروژنی

5,12 ناهمسانگردی مغناطیسی

5,13 قانون تقسیم اسپین-چرخش )+1n).بل

5,14 منشأ تقسیم اسپین-اسپین

5,15 گروه اتیل )2CH3CH-)بابا

5,16 مثلث پاسکال

5,17 جفت ثابت

5,18 مقایسه طیف NMR در میدانهایی با قدرتهای باال و پایین

5,19 بررسی جذبهای معمولی NMR H1 بر اساس نوع ترکیب

 • الف – آلکان
 • ب. آلکن
 • ج- ترکیبات آروماتیک
 • د- آلکین ها
 • آلکیل هالید
 • ف. الکل ها
 • جی. اترها
 • اچ. آمین
 • آی. نیتریل
 • جِی. آلدهیدها
 • کِی. کتونها
 • اِل. استرها
 • اِم. کربوکسیلیک اسیدها
 • اِن. آمیدها
 • ا.ُ نیترو آلکانها

5,20 نحوه حل مسائل طیف) NMR(

 • مسائل
 • رفرنسها

 

فصل 6 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

بخش دوم: طیف کربن،13- شامل جفت شدن غیر همهستهایها با دیگر هسته هاست

6,1 هسته کربن

6,2 تغییرات شیمیایی کربن13-

6,3 طیف C13 جفت شده با پروتون – تقسیم اسپین-سیگنال های اسپین کربن13-

6,4 طیف C13 جدا شده از پروتون

6,5 تقویت بیش از حد هسته ای )NOE )لل

6,6 قطبش متقاطع: منشأ تاثیر بیش از حد هسته ای

6,7 مشکالت ادغام در طیف) C.13(

6,8 فرآیندهای آرامش مولکولی

6,9 انفصال رزونانسی

6,10 فرو رفتن سریع در) DEPT(

6,11 برخی از طیف های نمونه-کربن های معادل

6,12 اتم های کربن غیر معادل

6,13 ترکیبات با حلقه های آروماتیک

6,14 حالل های کربن13- NMR – جفت شدن غیرهم هسته ای کربن با دوتریوم

6,15 جفت شدن غیرهمهستهای کربن13- به فلوئور19-18

6,16 جفت شدن ناهم هسته ای کربن13- با فسفر31-

6,17 کربن و پروتون NMR: چگونه یک مسئله ساختاری را حل کنیم

 • مسائل
 • رفرنسها

 

فصل 7 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

بخش سوم: جفت اسپین-اسپین

7,1 جفتهای ثابت: نمادها

7,2 جفتهای ثابت: مکانیسم جفتی

 • الف. کوپلینگ های تک پیوندی )J1 )تب
 • ب. کوپلینگ های دو باندی )J2 )تب
 • ج. کوپلینگ های سه باندی )J3 )تب

کوپلینگ های دوربردی )nJ–J4 )تب

7,3 معادلهای مغناطیسی

7,4 طیف سیستم های دیاستروتوپی

 • الف. هیدروژن های دیاستروتوپی: اتیل -3هیدروکسی بوتانوات
 • ب. هیدروژن های دیاستروتوپی: ترکیب اضافی دیلز-آلدر در آنتراسن-9- متانول و N-متیلمالیمید
 • ج- هیدروژن های دیاستروتوپی: -4متیل-2-پنتانول
 • دی. گروه های متیل دیاستروتوپی: -4متیل-2-پنتانول

7,5 عدم هم ارزی در یک گروه – استفاده از نمودارهای درختی هنگامی که قانون 1 + n صدق نمیکند

7,6 اندازه گیری جفتهای ثابت از طیف های مرتبه اول

7,7 طیف های مرتبه دوم – جفت قوی

 • الف) طیف های مرتبه اول و دوم
 • ب) عالمت گذاری سیستم چرخشی
 • ج) A2B2, , , A2X2 اسپین و  AB2, , , AX2
 • د) سیستمهای AX و ،A2، AB اسپین .
 • هـ) سیستمهای شبیه سازی طیفی
 • و) عدم وجود جلوه های مرتبه دوم در میدان باالتر جی. فریبنده طیف

7,8 آلکن

7,9 اندازه گیری ثابت های جفتی – تجزیه و تحلیل یک سیستم آلیلیک

7,10 ترکیبات آروماتیک – حلقه های بنزنی جایگزین

 • اِی. حلقه های تک جایگزین ب. حلقه های پارا تعویض شده
 • ج. جایگزینی های دیگر

7,11 کوپلینگ در سیستم های هتروآروماتیک

7,12 جفت غیرهم هستهای H1 با F19 و یا) P.31(

31P با 1H کوپلینگ .19F B با 1H کوپلینگ

7,13 نحوه حل مسائل مربوط به تجزیه و تحلیل جفت شدن ثابت

 • مسئله
 • رفرنس

 

فصل 8 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

بخش چهارم: موضوعات دیگر در NMR تک بعدی

8,1 پروتون بر روی اکسیژن: الکل ها

8,2 تبادل در آب و (O2D)

 • الف. مخلوط اسید/آب و الکل/آب
 • ب. تبادل دوتریوم
 • ج. اوج گسترش به دلیل تبادل

8,3 انواع دیگر مبادله: توتومریسم

8,4 پروتون در نیتروژن: آمین

8,5 پروتون در نیتروژن: چهار قطبی گسترش و جداسازی

8,6 آمید

8,7 اثرات حلال

8,8 معرفهای شیفت شیمیایی

8,9 عوامل حل کننده کایرال

8,10 تعیین پیکربندی مطلق و نسبی از طریق) NMR.(

 • الف. تعیین پیکربندی مطلق
 • ب. تعیین پیکربندی نسبی

8,11 طیف تفاوت اثر هاورز بیش از حد هسته ای

8,12 نحوه حل مسائل مربوط به روش های پیشرفته تک بعدی

 • مسائل
 • رفرنس

 

فصل 9 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

بخش پنجم: تکنیک های پیشرفته (NMR)

9,1 توالی پالس

9,2 پهنای پالس، چرخش و بردارهای مغناطیسی

9,3 گرادیان میدان پالسی

9,4 آزمایش DEPT: تعداد پروتون های متصل به 13 اتم) C. ) تب

9,5 تعیین تعداد هیدروژن های متصل

 • الف. کربن های متین )CH )تب
 • ب. کربن متیلن C( 2CH(. متیل کربن )3CH )تب
 • د. کربنهای کواترنر )C (
 • ای. نتیجه نهایی

9,6 مقدمه ای بر روش های طیف سنجی دو بعدی

9,7 تکنیک COZY: همبستگی های H-1H1 الف. مروری بر آزمایش) COZY(

 • ب. نحوه خواندن طیف(COZY)

9,8 تکنیک هتکور (HETCOR): همبستگی های( C-13H1 )

 • الف. مروری بر آزمایش هتکور
 • ب. نحوه خواندن طیف هتکور

9,9 روش های تشخیص معکوس

9,10 آزمایش نئوزی

9,11 تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

9,12 حل یک مسئله ساختاری با استفاده از تکنیک های ترکیبی -1D و -2D. و بررسی آن

 • الف-شاخص کمبود هیدروژن و طیف مادون قرمز
 • ب. کربن13- طیف NMR .C DEPT طیف D. طیف پروتون ان ام ار
 • ای. طیف ان ام ار
 • اف. مشکلات طیف.
 • رفرنس

 

فصل 10طیف سنجی فرابنفش

10,1 ماهیت تحریکات الکترونیکی

10,2 منشاء ساختار نوار یووی

10,3 اصول طیف سنجی جذبی

10,4 ابزار دقیق

10,5 ارائه طیف

10,6 حلال ها

10,7 کروموفور چیست؟

10,8 اثر صرف

10,9 اثر صرف بر آلکن ها

10,10 قوانین وودوارد-فیزر برای دینس

10,11 ترکیبات کربونیل; انونها

10,12 قوانین وودوارد برای انونها

،10,13 آلدئیدها، اسیدها و استرهای غیراشباع

10,14 ترکیبات آروماتیک

10,15 روشهای مطالعه ترکیبی

10,16 طیف مرئی: رنگ در ترکیبات

10,17 در طیف فرابنفش به دنبال چه چیزی باشیم: راهنمای عملی

مسائل

رفرانس

 

فصل 11مشکلات ساختار ترکیبی

 • مثال 1
 • مثال 2
 • مثال 3
 • مثال 4
 • مسائل
 • منابعی برای حل مسائل بیشتر

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نگرشی بر طیف سنجی پاویا ترجمه فارسی”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

دانلود کتاب نگرشی بر طیف سنجی پاویا ترجمه فارسی

کتاب نگرشی بر طیف سنجی پاویا ترجمه فارسی

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من