پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات

29,000 تومان

پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات

پايان ‏نامه ی كارشناسي ارشد_رشته مدیریت بازرگانی

فهرست مطالب

 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
 • اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه ‏هاي تحقیق
 • تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
 • روش شناسی تحقیق
 • منابع و ماخذ
 • جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها

بخش هایی از مطالب پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات

 

بيان مسأله

در دنیاي کنونی موضوع مدیریت کیفیت، کنترل ومدیریت سازمانها را با چالش هایی مواجه ساخته و پذیرش آن در بخشهای سازمان بطور فزایندهاي افزایش یافته است. کیفیت ارائه خدمات عامل مهمی براي رشد، موفقیت و ماندگاري سازمان می باشد و بهعنوان موضوعی راهبردي، موثر و فراگیر در دستورکار مدیریت قرار گرفته است….

اهداف تحقیق

بررسی تاثیرسیستم مدیریت کیفیتiso بر اثر بخشی سازمان

(مطالعه موردی آب منطقه ای کرمانشاه)

 

منابع

 

 • امینی، مهسا. میردامادي، سید مهدي. ( 1386 )، بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی مدیران از دید گاه کارشناسان ستادي سازمان جنگلها و مراتع کشور، یافتههاي نوین کشاورزي، سال دوم، شماره 1، صص 108
 • انواري رستمی، علی اصغر. ترابی گودرزي، مریم. علی محمد لو، مسلم. 1384 )، بررسی مقایسهاي کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و  کارکنان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 42 ، صص 77
 • حسینی قادیکلایی، سیدمهدي. محمدیان ساروي، محسن. ابو، حسین. ( 1391 بررسی رابطه بین ادراك برابري با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بیندبیران آموزش وپرورش شهرستان سوادکوه، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت،.1- سال نهم، شماره 25 ، صص 10
 • حسینی هاشمزاده، داود، ( 1383 )، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندي ، مشتریان بانک صنعت و معدن، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2.63- صص 82
 • خدایاريفرد، محمد. ( 1388 )، سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران و ارائه الگوي مداخله روانشناختی بهمنظور ارتقاي آن، طرح پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بانک صادرات ایران، صص 261
 • رابینز، پی استیفن. ( 1384 )، رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگی،.
 • سلطان پناه، هیرش. خاکسار، منصور. قصري، کامبیز. ( 1389 )، مقایسهانتظارات و ادراکات مشتریان از عملکرد شرکت مخابرات کردستان با، استفاده از مدل سروکوال، فراسوي مدیریت، سال چهارم، شماره 14.49- صص 72
 • سید جوادین، رضا. کیماسی، مسعود. ( 1384 )، مدیریت کیفیت خدمات، تهران، انتشارات نگاه دانش.
 • شاکرينیا، حسن. ( 1386 )، امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، ماهنامه تدبیر، شماره 72 ، صص 21
 • شفیعآبادي، عبدالله. ( 1388 )، راهنمایی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات  دانشگاه پیام نور.
 • صفرنیا، حسن. ( 9086 )، بررسی عوامل موثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان بانکهاي دولتی، پژوهشهاي مدیریت در ایران- مدرس.105- علوم انسانی، دوره 15 ، شماره 2، صص 85
 • مشتري، انتشارات سبزان، چاپ اول. Eardley, A., Marshall, D.V. and Ritchie, (1991)R.L -Management information systems, second edition,Longman, London
 • Hatch, J.O(1997) -Organization theory: modern,symbolic, and postmodern perspectives, Oxforduniversity press, Newyork
 • Laffman, George- Lea, Edward- Sanderson(1996) Strategic management: an Stuart- Kenny, Brainanalytical introduction, Blackwell, Massachusetts
 • Mintzberg, Henry (1990) The design school reconsidering the basic premises of strategic-,management, Strategic management journal171 :11
 • Ritchie, Bob- Marshall David(1993), Business risk management, Chapman & Hall, London

 

پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات-رشته مدیریت بازرگانی تهیه شده توسط ماهان داک

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

پروپزال بررسی تاثیر مدیریت کیفیت سیستم خدمات بر اثر بخشی خدمات

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من