پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

10,000 تومان

پایان نامه پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه  ، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود . امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته ، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است . در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است . در پیشگیری اجتماعی ، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن ،  برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید  و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد ، در جهت تقویت شورا ، امر به معروف  و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد .

واژگان کلیدی

پلیس ، جرم ، امنیت شهروندان ، پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

1 – مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  أ

2 – تعریف و تبیین مسئله  ……………………………………………………………………………………………………….. أ

3 – سؤالات  پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………. ب

3 – فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………. ب

4 – سابقه و پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………… ت

5 – اهمیت و ضرورت پژوهش  ……………………………………………………………………………………………….. ت

6 – اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….. ث

7 – جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح  …………………………………………………………………………….. ث

8 – سامانه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………  ت

9 – قلمرو مکانی و زمانی پژوهش  …………………………………………………………………………………………   ج

فصل نخست : کلیات  ……………………………………………………………………………………………………………… 1

مبحث نخست :  مفاهیم واژگان  ……………………………………………………………………………………………….. 1

گفتار نخست : تعاریف و مفاهیم پلیس  ……………………………………………………………………………………. 3

1- تعریف پلیس در حقوق ایران   ……………………………………………………………………………………………  4

2 – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل  ……………………………………………………………………………………   5

3  – تقسیمات مختلف پلیس  ………………………………………………………………………………………………….  5

مبحث دوم : پیشینه تاریخی پلیس   ……………………………………………………………………………………….  6

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس………………………..   7

1 –  دوره مادی پلیس و هخامنشی   ……………………………………………………………………………………….  8

2 –    دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی   …………………………………………………………………………………  8

3 – دوره صفوی   …………………………………………………………………………………………………………………….   9

4 – دوره افشاریه و زندیه   ……………………………………………………………………………………………………….  9

5 – پلیس در دوره قاجار   ……………………………………………………………………………………………………..  10

6 –  دوره پهلوی   …………………………………………………………………………………………………………………..  11

7 – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران  …………………………………………………………………………………  11

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس  ……………………………………………………………………………………. 12

گفتار نخست : تعریف پیشگیری   ……………………………………………………………………………………………15

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم   ………………………………………………………………………………………  17

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری  ………………………………………………………………….  17

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم  …………………………………………………………… 17

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث   …………………………………………………………………………………  17

د) پیشگیری فعال و انفعالی  ………………………………………………………………………………………………….  18

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی  ……………………………………………………………………………………………  18

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   …………………………………………………………….. 19

مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   …………………………………………………………………………20

گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور  ………………………………………………………………………………21

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه  ……………………………………………………………. 22

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس  ……………………………………………………………………………………………. 23

گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   …………………………………………………… 24

الف )  ویژگی های درون سازمانی   ………………………………………………………………………………………… 25

ب ) ویژگی های برون سازمانی   …………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   …………………………………………………………………………  27

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون  ………………………………………………………………………….  27

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار هشتم : پلیس قضایی   ………………………………………………………………………………………………….  30

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ………………………………………………..  32

گفتار دهم :  پلیس زن  ………………………………………………………………………………………………………….  33

مبحث پنجم : مفهوم امنیت   …………………………………………………………………………………………………. 34

1 – تعاریف امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………… 35

2 – اقسام امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1- امنیت اجتماعی  ……………………………………………………………………………………………………………. 36

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی  …………………………………………………………………………  39

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی  …………………………………………………………………………………….  41

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ………………………………………………………. 43

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار     ………………………….. 45

گفتار اول : پلیس اجتماع محور  …………………………………………………………………………………………….. 45

1-  بررسی تعامل میان پلیس و مردم   …………………………………………………………………………………. 47

2-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس  …………………………………………………………………………… 49

3-  جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور  ……………………………………………………………… 51

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان  ……………………………………………. 51

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس  ………………………………………………………………………………………….. 54

  • تمرکز زدایی در سازمان پلیس ……………………………………………………………………………………….  55

2 –  اصول جلب مشارکت انتظامی  ……………………………………………………………………………………….  55

3 –  سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور  …………………………………………………………….. 56

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی  ……………………………………….. 58

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس  …………………………………………………………. 59

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور  ……………………………………………………. 62

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله    ……………………………………………………………………………………… 63

گفتار هشتم : پلیس مشاور  …………………………………………………………………………………………………….. 65

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی  …………………………………………………………………  66

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی  ………………………………………………………………………………..  66

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم  ………………………………………………………..  67

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد…………………………..  74

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار  ………………………………………………………  75

گفتار اول :  پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال  ……………………………………………..  76

گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار  ……………………………………………………………………  76

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان  …………………….  78

ب  ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ………………………………………………  79

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی

مناطق جهان …………………………………………………………………………………………………………………………..  85

اروپا   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   85

آسیا   ………………………………………………………………………………………………………………………………………  87

آمریکا   …………………………………………………………………………………………………………………………………    88

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس…………     89

گفتار ششم:  نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ……………………………………………………………    92

1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری  اجتماعی رشد مدار ……………………………………..      93

2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   ………………………………………………….     94

3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار  ………………………………………     94

پیشنهادات   ……………………………………………………………………………………………………………………      96

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………………..      97

منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………..      98

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من