پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

کتاب ترجمه سنتز آلی پیشرفته PDF – فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ

50,000 تومان

دانلود کتاب pdf ترجمه سنتز آلی پیشرفته – فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ

ترجمه :

  • دکتر علی پور جوادی 
  • دکتر نصرت امحمودی 
  • دکتر حسین قاسم زاده محمدی 

عنوان انگلیسی کتاب: Reactions and synthesis Advanced organic chemistry

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات: 490 صفحه

نحوه دانلود: پس از خرید برای دانلود فایل می توانید یا فصل ها را بصورت مجزا دانلود کنید یا فایل کامل کتاب را دانلود کنید.

فایل های همراه: ترجمه فارسی کتاب + کتاب زبان انگلیسی + حل المسائل انگلیسی

 

دانلود پیش نمایش صفحات ابتدایی کتاب

 

مقدمه مترجمان 

کتاب حاضر ترجمه پنج فصل اول کتاب شیمی آلی ،پیشرفته واکنشها و سنتز آلی تألیف فرانسیس کری و ریچارد ،ساندبرگ یکی از معتبرترین و مشهورترین منابع برای تدریس سنتز آلی است که سرفصلهای درس سنتز آلی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد را میپوشاند این کتاب به واکنشهای شیمیایی و سنتز مواد آلی که مباحثی کاملاً مربوط به یکدیگرند میپردازد.

سنتز، کاربرد یک یا چند واکنش برای تهیه یک ترکیب خاص است ممکن است چندین روش برای سنتز یک ترکیب معین وجود داشته باشند اما همواره عواملی وجود دارند که مسیرهای ویژه ای را پیشنهاد میکنند با وجود این همواره پرسشهای زیادی مطرح میشوند آیا این واکنشها به شرایط شیمی فضایی و شیمی ناحیه ای ویژه ای احتیاج دارند؟ آیا این واکنشها با سایر گروههای عاملی که در یک مولکول وجود دارند سازگارند؟

شیمیدانان با تکیه بر ملاحظات مکانیسمی و سابقه مربوط به این واکنشها قضاوتهای لازم را انجام میدهند ملاحظات دیگری نیز مانند میزان دسترسی و قیمت مواد اولیه و نیز ایمنی و مسائل محیطی موجب میشوند که یک واکنش به واکنشهای دیگر ترجیح داده شود.

اینها موضوعات بسیار مهم در سنتز آلی به ویژه در مقیاس تولید هستند. طراحی یک سنتز آلی شامل به کار بردن واکنشهای آلی و داشتن آگاهی از نحوه استفاده از آنها است. منبع اولیه این اطلاعات مقالات منتشر شده در بسیاری از مجلات شیمی است.

اطلاعات بیشتری می تواند از اختراعات ثبت شده پایان نامه ها و گزارشهای فناوریهای صنعتی دریافت شود. هدف اصلی سنتز در این زمان کشف و کاربرد فعالیتهای زیست شناختی است مؤسسات تحقیقات بنیادی و آزمایشگاههای داروسازی در سراسر جهان به دنبال این جستجوها .هستند هدف نهایی آنها کاربرد ترکیبات سنتز شده برای درمان و جلوگیری از بیماریها کنترل حشرات و علفهای هرز و نیز توسعه بسیاری از محصولات مصرفی مانند عطرها و مواد بهداشتی است.

قدرت بی نظیر سنتز توانایی آن برای ایجاد مولکولها و موادی جدید با خواص با ارزش است توسعه فناوری نانو که کاربرد خواص ماده را در سطح مولکولی برای ،کاتالیز انتقال انرژی و مدیریت اطلاعات امکان پذیر ساخته، توجه شیمیدانان را به سامانههای مولکولی که قادر به مونتاژ خود هستند معطوف کرده است. ما انتظار داریم آینده موادی جدید با خواص بی نظیر تولید شوند که تأثیر عمیقی بر سنتز مواد دارویی داشته باشند

ترجمه این کتاب به کلیه دوستداران و علاقه مندان علم شیمی تقدیم میشود.

 

مقدمه مؤلفان

این کتاب بر مهمترین واکنشهایی که در سنتز آلی به کار میروند تأکید دارد. این واکنشها براساس آنها مرتب شده اند.

فصلهای ۱ و ۲ در مورد آلکیل دارشدن افزایش مزدوج واکنشهای افزایشی تراکمی کربنیل در انولاتها و سایر هسته دوستهای کربنی بحث می.کند

فصل سوم کاربرد واکنشهای جانشینی هسته دوستی را در کربن سیر شده و نیز در گروههای کربنیل برای تبدیل گروههای عاملی به یکدیگر مورد بحث قرار میدهد

فصل چهارم واکنشهای افزایشی الکترون دوستی آلکنها و آلکین ها شامل واکنشهای هیدرو بوردار شدن را بحث می کند .

فصل پنجم واکنشهای کاهش را با تأکید بر کاهش آلکنها و گروههای کربنیل مورد بحث قرار میدهد .

کنترل واکنش پذیری برای رسیدن به یک محصول خاص یکی از هدفهای عمده در شیمی آلی است. در طول یک دهه پس از انتشار چاپ سوم این کتاب پیشرفتهای عمده ای در روشهای جدید سنتزی به ویژه فرایندهای کاتالیزی و کنترل فضاشیمی واکنشها انجام شده است.

برای مثال حوزه و کارایی واکنشهای جفت شدن کاتالیز شده با پالادیم به میزان زیادی با اصلاح کاتالیزگر از طریق اصلاح لیگاندها بهبود یافته است. کاهش انانتیوگزین کتونها با کاتالیزگرها توسعه روشهایی برای کنترل فضاگزینی واکنشهای دیلز آلدر و تولید کاتالیزگرهای اصلاح شده برای هیدروکسیل دار کردن و اپوکسید دار کردن آلکنها از جمله این پیشرفت ها در شیمی فضایی هستند.

این کتاب همراه با جلد اول آن یک آشنایی با مفاهیم ساختاری و مکانیسمی در شیمی آلی ایجاد میکند. این دو کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیمی یک پایه کافی برای فهم و استفاده از مراجع در شیمی آلی ایجاد میکند.

مقدمه مترجمان

کتاب حاضر ترجمه پنج فصل اول کتاب شیمی آلی ،پیشرفته واکنشها و سنتز آلی تألیف فرانسیس کری و ریچارد ،ساندبرگ یکی از معتبرترین و مشهورترین منابع برای تدریس سنتز آلی است که سرفصلهای درس سنتز آلی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد را میپوشاند.

این کتاب به واکنشهای شیمیایی و سنتز مواد آلی که مباحثی کاملاً مربوط به یکدیگرند میپردازد سنتز کاربرد یک یا چند واکنش برای تهیه یک ترکیب خاص است ممکن است چندین روش برای سنتز یک ترکیب معین وجود داشته باشند.

اما همواره عواملی وجود دارند که مسیرهای ویژه ای را پیشنهاد میکنند با وجود این همواره پرسشهای زیادی مطرح می.شوند آیا این واکنشها به شرایط شیمی فضایی و شیمی ناحیه ای ویژه ای احتیاج دارند؟ آیا این واکنشها با سایر گروههای عاملی که در یک مولکول وجود دارند سازگارند؟

شیمیدانان با تکیه بر ملاحظات مکانیسمی و سابقه مربوط به این واکنشها قضاوتهای لازم را انجام میدهند ملاحظات دیگری نیز مانند میزان دسترسی و قیمت مواد اولیه و نیز ایمنی و مسائل محیطی موجب میشوند که یک واکنش به واکنشهای دیگر ترجیح داده شود.

اینها موضوعات بسیار مهم در سنتز آلی به ویژه در مقیاس تولید هستند. طراحی یک سنتز آلی شامل به کار بردن واکنشهای آلی و داشتن آگاهی از نحوه استفاده از آنها است. منبع اولیه این اطلاعات مقالات منتشر شده در بسیاری از مجلات شیمی .است.

اطلاعات بیشتری میتواند از اختراعات ثبت ،شده پایان نامه ها و گزارشهای فناوریهای صنعتی دریافت شود. هدف اصلی سنتز در این زمان کشف و کاربرد فعالیتهای زیست شناختی است.

مؤسسات تحقیقات بنیادی و آزمایشگاههای داروسازی در سراسر جهان به دنبال این جستجوها .هستند هدف نهایی آنها کاربرد ترکیبات سنتز شده برای درمان و جلوگیری از بیماریها کنترل حشرات و علفهای هرز و نیز توسعه آن بسیاری از محصولات مصرفی مانند عطرها و مواد بهداشتی است.

قدرت بی نظیر سنتز توانایی برای ایجاد مولکولها و موادی جدید با خواص با ارزش .است توسعه فناوری نانو که کاربرد خواص ماده را در سطح مولکولی برای کاتالیز انتقال انرژی و مدیریت اطلاعات امکان پذیر ساخته، توجه شیمیدانان را به سامانه های مولکولی که قادر به مونتاژ خود هستند معطوف کرده است.

ما انتظار داریم که در آینده موادی جدید با خواص بی نظیر تولید شوند که تأثیر عمیقی بر سنتز مواد دارویی داشته .باشند ترجمه این کتاب به کلیه دوستداران و علاقه مندان علم شیمی تقدیم میشود

 

فهرست مطالب کتاب سنتز آلی پیشرفته

فصل اول آلکیل دار کردن حد واسطهای کربن هسته دوست

۱-۱- تولید کربانیونها از طریق پروتون زدایی

۲-۱- ناحیه گزینی و فضاگزینی در تشکیل انولات

۳-۱ سایر روشهای تولید انولاتها

١-٤ آلکیل دار کردن انولات

١-٥ تولید و آلکیل دار کردن دی آنیونها ١-٦ اثرات حلال در آلکیل دار کردن انولاتها

۷-۱ اکسیژن در مقابل کربن به عنوان موقعیت آلکیل دار شدن

۸-۱ آلکیل دار کردن آلدهیدها، اترها، آمیدها و نیتریلها

۹-۱ ترکیبات نیتروژن دار هم ارز انولها و انولاتها انامینها و آنیونهای ایمین

۱۰-۱ آلکیل دار کردن کربن هسته دوست از طریق افزایش مزدوج

مسئله ها

مراجع عمومی

مراجع.

مقدمه .

فصل دوم واکنشهای هسته دوستهای کربن با گروههای کربنیل

۱-۲ افزایش آلدولی و واکنشهای تراکمی

۱-۱-۲- مکانیسم کلی

۲-۱-۲- تراکمهای آلدولی مختلط با آلدهیدهای آروماتیک

۳-۱-۲ کنترل ناحیه شیمی و .فضا شیمی

٢-١-٤- تراکمهای آلدولی درون مولکولی و حلقوی شدن رابینسون

۲-۲ واکنشهای افزایشی ایمینها و یونهای ایمینیوم

۱-۲-۲ واکنش مانيخ.

۲-۲-۲- واکنشهای تراکمی کاتالیز شده با آمین

۳-۲ آسیل دار کردن کربانیون ها…….

٢-٤- واكنش ویتیگ و واکنشهای مربوط به هسته دوستهای کربنی پایدار شده

۵-۲- واکنشهای ترکیبات کربنیل با کربانیونهای – تری متیل سیلیل ٢-٦ ایلیدهای گوگرد و هسته دوستهای مربوط

۷-۲ افزایش – حلقوی شدن هسته دوستی

مسئله ها.

مراجع عمومی

مراجع

فصل سوم: تبدیل گروههای عاملی به یکدیگر از طریق جانشینی هسته دوستی

مقدمه

۱-۳ تبدیل الکلها به عوامل آلکیل دار کننده

۱-۱-۳- استرهای سولفونات

۲-۱-۳- هاليدها

۲-۳ وارد کردن گروههای عاملی از طریق جانشینی هسته دوستی در کربن سیر شده…………….۲۰۸

-۱-۲-۳ اثرات عمومی حلال.

۲-۲-۳- نیتریلها.

۳-۲-۳ آزیدها.

٣-٢-٤- هسته دوستهای اکسیژن

۵-۲-۳- هسته دوستهای نیتروژن

۲-۳-٦ هسته دوستهای .گوگرد

۷-۲-۳ هسته دوستهای فسفر

۸-۲-۳- خلاصه واکنشهای جانشینی هسته دوستی در کربن سیر شده

۳-۳ گسستن هسته دوستی پیوندهای کربن – اکسیژن دراترها و .استرها

٣-٤ تبدیل مشتقات کربوکسیلیک اسیدها به یکدیگر

٣-٤-١- تهیه واکنشگرهای واکنش پذیر برای آسیل دار کردن

٣-٤-٢- تهیه استرها.

٣-٤-٣- تهیه آمیدها.

مسئله ها

مراجع

فصل :چهارم افزایش الکترون دوستی به پیوندهای چندگانه کربن کربن

مقدمه

٤-١ افزایش هالیدهای هیدروژن

4-2 افزایش آب و سایر افزایشهای کاتالیز شده با اسید در هسته دوستهای اکسیژن

٤ – ٣ اکسی جیوه دار کردن……

٤-٤- افزایش هالوژنها به آلکنها

٤-٥ واکنشگرهای الکترون دوست گوگرد و سلینم .

٤-٦- افزایش سایر واکنشگرهای الکترون دوست

٤-٧ جانشيني الکترون دوستی آلفا نسبت به گروه های کربنیل

٤- افزایش به آلنها و آلکینها

٩٤ افزایش به پیوندهای دوگانه از طریق حد واسطهای بورانهای آلی

هیدرو بوردار شدن

٤-٩-٢ واکنشهای بورانهای آلی

٤-٩-٣- هيدروبوردار شدن انانتیوگزین

٤-٩-٤- هيدروبوردار شدن ..آلکین ها.

مسئله ها

مراجع عمومی

مراجع

فصل پنجم کاهش کربنیل و سایر گروههای عاملی

مقدمه

۱-۵- افزایش هیدروژن

۱-۱-۵- هیدروژن دار کردن .کاتالیزی

۲-۱-۵ سایر واکنشگرهای انتقال دهنده هیدروژن

۲-۵ واکنشگرهای دهنده هیدرید گروه .III

۱-۲-۵ کاهش ترکیبات کربنیل

۲-۲-۵ فضاگزینی کاهش با هیدرید

٥-٢-٣ کاهش سایر گروههای عاملی توسط دهندههای هیدرید

۳-۵ دهنده های هیدرید گروه .

٤٥ دهندههای اتم .هیدروژن

۵۵ کاهش با فلزات حل شده

۱-۵-۵- افزایش .هیدروژن

۲-۵-۵- خارج کردن گروههای عاملی از طریق کاهش ۳-۵-۵- تشکیل پیوند کربن کربن- از طریق کاهش

٥ -٦- اکسیژن زدایی کاهشی گروههای کربنیل

۷-۵ حذف کاهشی و قطعه قطعه شدن

مسئله ها

مراجع عمومی

مراجع

واژه نامه

مراجع برای حل مسئله ها

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب ترجمه سنتز آلی پیشرفته PDF – فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

دانلود کتاب pdf ترجمه سنتز آلی پیشرفته - فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ

کتاب ترجمه سنتز آلی پیشرفته PDF – فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ

50,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من