پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ترجمه کتاب شیمی هتروسیکل گیل کریست PDF

39,000 تومان

دانلود ترجمه کتاب شیمی هتروسیکل گیل کریست – pdf فارسی

چاپ پنجم

مترجمان دکتر عباس شفیعی – دکتر بردیا فرزام فر – دکتر هاله حامدی فر – دکتر فرزین هادی زاده

نوع فایل: pdf

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 477 صفحه

 

دانلود پیش نمایش صفحات ابتدایی کتاب شیمی هتروسیکل

فهرست کتاب شیمی هتروسیکل

 

عنوان 

فصل اول مقدمه : موارد استفاده ترکیبات هتروسیکل

مراجع

فصل دوم هتروسیکلهای آروماتیک

۱-۲ انواع ساختمانهای عمومی

۲ – ۱ – ۱ – هتروسیکلهای شش اتمی با شش الکترون

۲-۱-۲- هتروسیکلهای پنج اتمی با شش الکترون

۳-۱-۲- سیستمهای حلقوی ادغام شده با بنزن .

۴-۱-۲- سایر هتروسیکلهای ادغام شده

۲-۲ برخی از شاخصهای آروماتیک بودن در هتروسیکلها

۱-۲-۲- طول پیوندها ۲-۲-۲- آثار جریان حلقه و جابه جایی شیمیایی در طیف TH-NMR

۳-۲-۲- اوربیتالهای مولکولی و انرژی عدم استقرار

۴-۲-۲- انرژیهای تشدید

۵-۲-۲- انرژیهای تشدید دوار و سایر انرژیهای تشدید محاسبه شده .

۶-۲-۲- نتیجه گیری کلی

۳-۲- خاصیت آروماتیک و سایر انواع هتروسیکلهای اشباع نشده

۱-۳-۲- سیستمهای تک حلقه ای سازگار با قانون هوکل

۲-۳-۲- سایر هتروسیکلهای اشباع نشده

۴-۲- فعالیت شیمیایی ترکیبات آروماتیک

۵-۲- توتومری شدن ترکیبات هتر و آروماتیک

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل سوم هتروسیکلهای غیر آروماتیک

۱-۳ مقدمه

۲-۳ فشار زاویه پیوند

۱-۲-۳- فشار زاویه ای و پیوند در هتروسیکلهای کوچک – حلقه

۲-۲-۳- برخی از نتایج فشار زاویه پیوند در حلقه های کوچک

۳-۲-۳- فشار زاویه ای در حلقه های بزرگتر

۳-۳ سدهای انرژی پیچشی

۱-۳-۳- پیوندهای ساده

۲-۳-۳- پیوندهای دوگانه و پیوندهای دوگانه جزیی

۴-۳ تأثیر طول پیوند و شعاعهای واندروالس : اشکال ارجح هم آرایی در هتروسیکلهای انعطاف پذیر

۱-۴-۳- هتروسیکلهای شش عضوی اشباع شده.

۲-۴-۳- هتروسیکلهای چهار و پنج عضوی – انواع تداخلهای دیگر در هتروسیکلهای اشباع شده

۱-۵-۳- تداخلهای اوربیتال در طول پیوند : اثر آنومری

۲-۵-۳- تداخلهای درون – فضایی جذبی

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل چهارم سنتز حلقه

۱-۴ مقدمه

۲-۴ واکنشهای حلقوی شدن

۱-۲-۴- انواع واکنش

۲-۲-۴- جایگزینی روی کربن اشباع شده

۳-۲-۴- افزایش هسته دوستی درون مولکولی به گروه های کربونیل

۴-۲-۴- افزایش درون مولکولی هسته دوستها به سایر پیوندهای دوگانه

۵-۲-۴- حلقوی شدن روی پیوند سه گانه

۶-۲-۴- حلقوی شدن رادیکالی

۷-۲-۴- حلقوی شدن کاربن و نیترن

۸-۲-۴- واکنشهای الکترو حلقوی

۳-۴ واکنشهای حلقه زایی

۱-۳-۴- انواع واکنش.

۲-۳-۴- حلقه زایی ۱ و ۳ – دوقطبی واکنشگری اثر انتخابی قلمرو واكنش

۳-۳-۴- واکنشهای هترو – دیلز – آلدر هترودی ان دوست ها هتر و دی آنها

۴-۳-۴- حلقه زایی

۵-۳-۴- واکنشهای شله تروپی

۶-۳-۴- واکنشهای ان

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل پنجم ترکیبات حلقوی شش عضوی با یک هترواتم

۱-۵ مقدمه

۲-۵ پیریدینها

۱-۲-۵- مقدمه

۲-۲-۵- سنتز حلقه سنتز هانش و واکنشهای مربوط به آن

۳-۲-۵- جنبه های کلی شیمی پیریدینها

۴-۲-۵- خاصیت بازی

۵-۲-۵- آلکیل دار شدن آسیل دار شدن و ایجاد کمپلکس در محل نیتروژن

۶-۲-۵- جانشینی الکترون دوستی در کربن

۷-۲-۵- جانشینی هسته دوستی

۸-۲-۵- دی دهیدرو پیریدینها (پیرید اینها

۹-۲-۵- جانشینی رادیکالی

۱۰-۲-۵- واکنشهای جفت شدن کاتالیز شده با پالادیوم و واکنشهای هک

۱۱-۲-۵- احیای پیریدین و نمکهای پیریدینیوم : دی هیدرو پیریدین ها

۱۲-۲-۵- ایزومری شدن نور شیمیایی

۱۳-۲-۵- پیریدین -N اکسیدها – ایمیدها و N ایلیدها

۱۴-۲-۵- هیدروکسی – و آمینوپیریدینها

۱۵-۲-۵ – آلکیلو آلکنیل پیریدینها

۱۶-۲-۵- اسیدهای کربوکسیلیک پیریدین

۳-۵ کینولینها و ایزوکینولینها

۱-۳-۵- مقدمه

۲-۳-۵- سنتر کینولینها

۳-۳-۵- سنتز ایزوکینولینها

۴-۳-۵- جنبه های کلی شیمی کینولینها و ایزوکینولینها

۵-۳-۵- جانشینی الکترون دوستی

۶-۳-۵- جانشینی هسته دوستی

۷-۳-۵- افزایش هسته دوستی

۸-۳-۵- گسستن اکسایشی

۹-۳-۵ – N – اكسيدها و N ایمیدها

۳-۵- ۱۰ – خصوصیات استخلافها

۱۱-۳-۵- رنگهای سیانین

۴-۵ سایر پیریدینهای ادغام شده

۱-۴-۵- کینولیزین ها

۲-۴-۵- آکریدینها

۳-۴-۵- فنانتریدینها

۴-۴-۵- ایندولیزین ها

۵-۵ سیستمهای حلقوی حاوی اکسیژن

۱-۵-۵- نمکهای پیریلیوم

۲-۲-۵-۵- پیران-۲- اونها

۳-۵-۵- H – پیران -۴- اونها

۴-۵-۵- سیستمهای ادغام شده با بنزن

خلاصه

مسائل.

مراجع

فصل ششم ترکیبات حلقوی پنج عضوی با یک .هترواتم

۱-۶ مقدمه .

۲-۶ پیرولها

۱-۲-۶- مقدمه

۲-۲-۶- سنتز حلقه

سایر روشها

۳-۲-۶- خاصیت اسیدی و واکنشهای فلزدار کردن

۴-۲-۶- جانشینی روی نیتروژن

۵-۲-۶- جانشینی روی کربن

-۶-۲-۶- واکنشهای افزایشی و حلقه زایی

۷-۲-۶- خواص پیرولهای استخلاف دار

۸-۲-۶- پورفیرینها و فرآورده های طبیعی پیرولی.

۳-۶ فورانها

۱-۳-۶- مقدمه

۲-۳-۶- سنتز حلقه

۳-۳-۶- واکنش با الکترون دوستها

۴-۳-۶- واکنشهای جانشینی رادیکالی و جانشینی هسته دوستی

۵-۳-۶- واکنشهای حلقه زایی

۶-۳-۶- واکنشهای باز شدن حلقه

-۷-۳-۶- برخی از خواص فورانهای استخلاف دار

۴-۶ تیوفن ها

۱-۴-۶- مقدمه

۲-۴-۶- سنتز حلقه

۳-۴-۶- جانشینی الکترون دوستی

۴-۴-۶- جانشینی هسته دوستی رادیکالی

۵-۴-۶- واکنشهای افزایشی و حلقه زایی

۶-۴-۶- گوگردزدایی احیایی

۷-۴-۶- ایزومری شدن نور شیمیایی

۸-۴-۶- خواص تعدادی از تیوفنهای دارای استخلاف

۵-۶ ایندول ها و ترکیبات وابسته

۱-۵-۶- مقدمه

۲-۵-۶- سنتز حلقه

سنتز فیشر

سنتز بارتولی

حلقوی شدن ایلید سولفونیوم (سنتز گاسمن )

سنتز بیشلر

سایر روشها

-۳-۵-۶- واکنش با الکترون دوستها

۴-۵-۶- جانشینی رادیکالی و واکنشهای جفت شدن

۵-۵-۶- اکسایش و احیا

-۶-۵-۶- خواص تعدادی از ایندولهای دارای استخلاف

۶-۶ سایر هتروسیکلهای بنزو [b] ادغام شده

۱-۶-۶- بنزوفورانها

۲-۶-۶- بنزو [b] تیوفنها

۳-۶-۶- کاربازول.ها

۷-۶ هتروسیکلهای بنزو [c] ادغام شده

۱-۷-۶- مقدمه

۲-۷-۶- سنتز

۳-۷-۶- خواص شیمیایی

۴-۷-۶- فتالوسیانین.ها

خلاصه .

مسائل

مراجع

فصل هفتم ترکیبات حلقوی شش عضوی با دو هتر و اتم یا بیشتر

٧-١ – مقدمه

۲-۷ جنبه های عمومی شیمی دی ،آزین،ها، تری آزینها و تترازین ها

۳-۷ پیریمیدینها و پورینها

۱-۳-۷- مقدمه

۲-۳-۷- سنتز پیریمیدین

۳-۳-۷- سنتز پورین.ها

۴-۳-۷- واکنشهای پیریمیدینها

۵-۳-۷- واکنشهای پورینها

-۶-۳-۷- پیریمیدینها و پورینها در اسیدهای نوکلئیک

۴-۷ سایر دی آزین ها تری آزینها و تترازین ها

۱-۴-۷- مقدمه

۲-۴-۷- روشهای سنتز حلقه

۳-۴-۷- خواص شیمیایی

۵-۷ تعدادی از سیستمهای حلقوی ادغام شده

۱-۵-۷- مقدمه

۲-۵-۷- سنتز حلقه

۳-۵-۷- خواص شیمیایی

۶-۷ اکسازینها و تیازین ها

۱-۶-۷- مقدمه

۲-۶-۷- ۱ و ۳ اکسازین ها

۳-۶-۷- فنوتیازین ها

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل هشتم ترکیبات حلقوی پنج عضوی با دو یا چند هترو اتم.

۱-۸ مقدمه

8-۲ ایمیدازول ها

۱-۲-۸- مقدمه

۲-۲-۸- سنتز حلقه

۳-۲-۸- واکنشها

۳-۸ پیرازولها، تری آزولها و تترازولها

۱-۳-۸- مقدمه

۲-۳-۸- سنتز حلقه

۳-۳-۸- واکنشهای جانشینی

۴-۳-۸- گسستن حلقه

۵-۳-۸- آزولها به عنوان گروههای هدایت کننده اورتو برای فلزدار شدن

۴-۸ بنزودی آزولها و بنزوتری آزولها

۵-۸ اوکسازولها و تیازولها و مشتقات بنزوی این ترکیبات

۱-۵-۸- مقدمه

۲-۵-۸- سنتز حلقه

۳-۵-۸- خواص شیمیایی

۶-۸ ایزوکسازول،ها ایزو تیازولها و سایر مشتقات بنزوی آنها

۱-۶-۸- مقدمه

۲-۶-۸- سنتز حلقه

۳-۶-۸- خواص شیمیایی

۷-۸ اوکساد یا زولها تیاد یازولها و سیستمهای وابسته

۱-۷-۸- مقدمه

۲-۷-۸- سنتز حلقه

۳-۷-۸- خصوصیات شیمیایی ۸-۸ بتائین ها و ترکیبات مزویونی

٨-٨-١ – N – اكسيدها و N ایمیدها

-۲-۸-۸- ترکیبات مزویونی

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل نهم ترکیبات حلقوی سه و چهار عضوی 

۱-۹ مقدمه

۲-۹ آزیریدین ها

۱-۲-۹- مقدمه

۲-۲-۹- سنتز حلقه 

۳-۲-۹- عاملی کردن در محل نیتروژن

۴-۲-۹- واکنشهای باز شدن حلقه 

۵-۲-۹- واکنشهای قطعه قطعه شدن

۳-۹ اکسیرانها

۱-۳-۹- مقدمه 

۲-۳-۹- سنتز حلقه 

۳-۳-۹واکنشها

۴-۹- تای ایران ها 

۲۵-۹ – آزیرینها

۶-۹ دی آزیریدینها و ۳ دی آزیرینها ۳H- .

۷-۹ اکسازیریدین ها

۸-۹ آزه تیدین و آزه تیدینون

۹-۹ سایر هتروسیکلهای چهار عضوی

۱-۹-۹- اکسه تان ها

۲-۹-۹- تی اتانها 

۳-۹-۹برخی از حلقه های اشباع نشده چهار عضوی

خلاصه 

مسائل 

مراجع

فصل دهم تركيبات حلقوی هفت عضوی 

۱-۱۰ مقدمه  

۲-۱۰ آزه پین ها

۳-۱۰ اکسه پین ها و تیه پینها

۱۰- ۴ دی آزه پین و بنزودی آزه پین ها

خلاصه

مسائل

مراجع

فصل یازدهم نامگذاری

۱-۱۱ مقدمه  

۲-۱۱ نامهای سنتی سیستمهای معمول حلقوی

۳-۱۱ نامگذاری نظام مند هانش – ویدمن برای ترکیبات تک حلقه ای

۴-۱۱ نامگذاری سیستم حلقه ادغام ادغام شده

۵-۱۱ نامگذاری جایگزین

خلاصه

مسائل

مراجع

 

 

پیشگفتار

علیرغم وجود كتب متعددی که در زمینههای گوناگون علم شیمی در کشور ترجمه و تالیف شده است تاکنون کتاب جامعی در زمینه شیمی هتروسیکل به زبان فارسی انتشار نیافته است. حلقه های هتروسیکل در اکثر ترکیبات دارویی حضور دارند و دانش در زمینه ترکیبات هتروسیکل و راههای سنتز آنها در واقع گاهی به سوی دانش تهیه فراورده های دارویی است.

در این کتاب مطالب بسیار مفیدی در زمینه روشهای تهیه و خصوصیات ترکیبات هتروسیکل آمده است و میتواند برای کلیه دانشجویانی که پیش زمینه خوبی در مورد شیمی آلی داشته باشند، مفید واقع گردد.

با توجه به تعدد سیستمهای هتروسیکل و تنوع ساختمانی آنها امکان درک کامل این سیستم با مطالعه حلقه ها به تنهایی میسر نیست به همین دلیل در این کتاب اطلاعات مفیدی در زمینه جنبه های عمومی و خصوصیات این ترکیبات آمده است.

یکی از مباحثی که به تفصیل در این کتاب مورد بحث و بررسی واقع شده است، بحث در مورد خاصیت آروماتیک است که نقش مهمی در هتروسیکلهای غیر اشباع دارد. در فصول بعدی ،کتاب حلقه های مهمتر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. اولویت بندی حلقه های بررسی شده براساس تعداد اتمهای حلقه انجام گرفته و براساس اندازه حلقه و پیچیدگی آنها مرتب شده است.

اما الزامی برای مطالعه کتاب به همین ترتیب وجود ندارد. کلیه فصول این کتاب علاوه بر متن مشتمل بر خلاصه ای از نکات مهم مطرح شده در متن است و پس از آن مسائلی در ارتباط با موضوعات مطروحه در آن فصل آمده است مراجع، پایان بخش هر یک از فصلهای این کتاب است.

در پایان کتاب فرهنگ واژگان بکار رفته در کتاب به همراه واژه های انگلیسی برای اطلاع دانشجویان و علاقمندان ذکر گردیده است.

فهرست موضوعی کامل ،کتاب امکان دستیابی سریع به موضوعات موردنظر خوانندگان محترم کتاب را فراهم می آورد.

در انتها بر خود لازم میدانیم از زحمات کارکنان محترم انتشارات دانشگاه تهران که در امر انتشار این کتاب اهتمام ورزیده اند سپاسگزاری نماییم. امیدواریم دانشجویان و خوانندگان گرامی بتوانند با مطالعه این کتاب اطلاعات موردنظر و دانش لازم در زمینه شیمی هتروسیکل را بدست آورده و از این کتاب به نحو احسن بهره برداری نمایند.

دکتر عباس شفیعی دکتر بردیا فرزام فر دکتر هاله حامدی فر دکتر فرزین هادی زاده

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

2 reviews for ترجمه کتاب شیمی هتروسیکل گیل کریست PDF

 1. علی محمدی

  سلام وقتتون بخیر باشه، این فایل کل کتابه یا خلاصه اس؟
  و آیا اسکن شده اس یا تایپیه؟

  • ماهان داک

   سلام وقت شمام بخیر باشه
   این فایل اسکن کامل و با کیفیتی از کتاب ترجمه فارسی شیمی هتروسیکل هست که حتی اعداد و نوشته های ریز هم به خوبی مشخصه

 2. زهرا داوودی

  با این حجم کم کیفیتش خوبه؟

  • ماهان داک

   سلام
   بله کیفیت اسکن ها عالی هستن و بخاطر استفاده از اسکنر های پیشرفته و قدرتمند حجم فایل ها بدون افت کیفیت کم شده

دیدگاه خود را بنویسید
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

کتاب شیمی هتروسیکل گیل کریست ترجمه

ترجمه کتاب شیمی هتروسیکل گیل کریست PDF

39,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من