پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

29,000 تومان

پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

 • چکیده پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار

پروتئازهای میکروبی در بین مهم ترین آنزیم های هیدرولیز کننده قرار دارند که حدود %60 از باازار جهانی آنزیم های صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

در این پژوهش، ستنز آنزیم پروتئاز در فرآیند تخمیر حالت جامد با استفاده از باکتری Bacillus. licheniformis  مورد بررسی قرار گرفت.

ضایعات و محصولات مختلف کشاورزی شامل سبوس گندم، سبوس برنج، باگاس، پوسته ذرت، آرد ذرت و آرد جو بعنوان سوبسترا مورد استفاده قرار گرفتند.

پروتئاز تولیدی از پوسته گندم نسبت باه بییاه سوبساترا فعالیت بیشتری نشان داده است. اثر پارامترهای مختلف استخراج شامل نوع و مقدار محلول استخراج کننده و زمان اقامت در شیکر مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیشترین میزان بازیابی پروتئاز با استفاده از 50 میلی لیتر بافر تریس پس از طی مدت 1 ساعت در شیکر بدست آمد.

علاوه بر این ،تأثیر پارامترهای عملیاتی چون زمان، دما ،pH، رطوبت ابتدایی، رطوبت کابین، اندازه ذرات و میزان مایه تلقیح بر تولید آنزیم مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنازیم پروتئااز پس از 48 ساعت تخمیر، در دمای ،  ºC35 ، pH  ابتدایی برابر 9، رطوبت کابین %90، اندازه ذرات در محدوده cm 2-1 و رطوبت اولیه %200 برای سینی بالایی و %150 برای سینی میانی بدست آمد.

همچنین تأثیر مکمل های مختلف کربنی و نیتروژنی بر تولید پروتئاز بررسی شد.

نتایج نشان داد که با غنی سازی سوبسترا با سبوس برنج (w/w %1 ) و آرد ذرت (w/w %2)  بیشترین فعالیت آنزیم پروتئاز بدست آمد.

حداکثر فعالیت پروتئاز پس از گذشت 48 ساعت، تحت تمامی شرایط مطلوب، میزان فعالیت U/gds 1281/1 و U/gds 1048/7 به ترتیب برای سینی بالایی و میانی بدست آمد .

تاثیر دما و pH بار فعالیت و پایداری آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروتئاز تولیدی ماهیت قلیایی داشته و پایداری بسیار قابل توجهی در محدوده تغییرات دما در بازه ºC 85-30 و مقادیر pH بین 13-7 داشته است و بیشترین فعالیت در میدار pH برابر 8 و دمای ºC65 حاصل شده است.

همچنین کاربرد آنزیم تولیدی در پردازش چرم و هیدرولیز لایه ژلاتین از فیلم های عکاسی و همچنین به عنوان افزودنی به شوینده، مورد بررسی قرار گرفت .

نتاایج نشاان داد که پروتئاز قلیایی حاصل از B. Licheniformis  قابلیت بسیار خوبی در حذف لکه های مختلف از پارچه، موزدایی از پوست گاو و هضم لایه ژلاتینی از فیلم های عکاسی از خود نشان داد.

همچنین ،تولید آنزیم پروتئاز با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد در بیوراکتور و فلاسک بررسی و دو سامانه از نظر میزان تولید آنزیم با یکدیگر مقایسه شدند.

واژه‌هاي‌کلیدي:‌پروتئاز ،سبوس گندم ،تخمیر حالت جامد، بیوراکتور سینی دار ،Bacillus. licheniformis

فهرست مطالب سمینار (پروژه)

فصل اول مقدمه

 • مقدمه
 • تعريف‌آنزيم‌
 • ساختار‌آنزيم‌
 • تقسیم بندی آنزیم ها
 • عملکرد‌پروتئازها‌
 • اهداف‌اين‌پروژه‌

فصل دوم مبانی نظری

 • مقدمه
 • پروتئازها‌
 • منابع‌پروتئازها
 • ‌تقسیم‌بندي‌پروتئازها‌
 • اندوپپتیدازها
 • اگزوپپتیدازها
 • متالو پروتئازها
 • پروتئازهای اسیدی
 • پروتئازهای سیستئین یا تیول
 • سرین پروتئازها
 • پروتئازهاي‌قلیايی‌
 • مکانیزم‌عمل‌پروتئازها‌
 • تولید‌آنزيم‌پروتئاز‌
 • تخمیر‌حالت‌غوطه‌ور‌‌
 • تخمیر‌حالت‌جامد
 • طراحی بیو راکتور
 • انواع‌بیوراکتورهاي‌مورد‌استفاده‌در‌تخمیر‌حالت‌جامد‌
 • ‌بیوراکتورهاي‌سینی‌دار
 • ‌بیوراکتورهاي‌بستر‌پرشده
 • بیوراکتورهاي‌استوانه‌اي‌دوار
 • بیوراکتورهاي بستر سیال
 • مراحل‌عمومی‌براي‌انجام‌فرآيند‌ SSF‌در‌داخل‌بیوراکتور‌
 • عوامل‌مؤثر‌در‌تولید‌پروتئاز‌در‌فرآيند‌SSF‌در‌داخل‌بیوراکتور‌

فصل سوم (مواد و روش ها)

 • تجهیزات‌مورد‌استفاده
 • تعیین‌مشخصات‌سوبسترا‌
 • انتخاب‌میکروارگانیسم‌
 • مشخصات‌میکروارگانیسم‌
 • محیط‌کشت‌
 • محیط‌کشت‌مايع‌
 • محیط‌کشت‌جامد
 • تهیه‌ مايه ‌تلقیح
 • ‌تخمیر‌حالت‌جامد‌
 • نمونه گیري و‌استخراج‌آنزيم از‌سوبستراي تخمیريافته
 • فعالیت پروتئاز
 • منحنی‌استاندارد‌تیروزين‌
 • نتیجه گیری

شکل ها و جداول

 • شکل 1-1: مکانیزم اثر آنزیم بر روی انرژی واکنش
 • شکل 1-2 : شماتیکی از مدل های ارائه شده برای جایگاه فعال آنزیمی، (1): مدل قفل و کلید ،(2): مدل الیایی
 • جدول 1-1 گروه های آنزیمی و واکنش های مرتبط
 • شکل 1-3 نقش پروتئازها در کاتالیز کردن پیوند های پپتیدی
 • جدول 2-3 دمای بهینه و پایداری حرارتی پروتئازهای قلیایی حاصل از گونه باسیلوس
 • شکل2-2. بیوراکتور سینی دار
 • شکل 2-3 بیوراکتورهاي‌بستر‌پرشده بصورت افقی و عمودی
 • شکل 2-4 بیوراکتورهاي‌استوانه‌اي‌دوار
 • شکل 2-5 بیو راکتور بستر سیال
 • جدول 2-8 انواع بیو راکتورها در فرآیند تخمیر جامد و محصولات تولیدی[74]
 • شکل 3-3 تصویر میکروسکوپی از باکتری B.licheniformis
 • جدول1-3. ترکیب محیط کشت مایع
 • شکل 1-4 نمایی از بیوراکتور مورد استفاده جهت تولید پروتئاز در تخمیر حالت جامد
 • شکل 3-5 دیاگرام شماتیک بیوراکتور سینی دار

منابع مورد استفاده در سیمینار تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد:

 • Biochemical Engineering:, ISBN 978-3-540-77900-1. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, 2008. 1.
 • .2 Najafpour, G., Biochemical engineering and biotechnology. 2006: Elsevier.
 • .3 Carrea, G., G. Ottolina, and S. Riva, Role of solvents in the control of enzyme selectivity in organic media. Trends in Biotechnology, 1995. 13(2): p. 63-70.
 • .4 Briggs, G.E. and J.B.S. Haldane, A note on the kinetics of enzyme action. Biochemical journal, 1925. 19(2): p. 338.
 • .5 Kumar, C.G. and H. Takagi, Microbial alkaline proteases: from a bioindustrial viewpoint. Biotechnology advances, 1999. 17(7): p. 561-594.
 • .6 Genckal, H., Studies on Alkaline Protease Production from Bacillus sp. 2004, İzmir Institute of Technology.
 • .7 Bothe, H., O. Schmitz, M.G. Yates, and W.E. Newton, Nitrogenases and hydrogenases in cyanobacteria, in Bioenergetic Processes of Cyanobacteria. 2011, Springer. p. 137-157.
 • .8 Flannery, E.L., L. Mody, and H.L. Mobley, Identification of a modular pathogenicity island that is widespread among urease-producing uropathogens and shares features with a diverse group of mobile elements. Infection and
 • immunity, 2009. 77(11): p. 4887-.4984
 • .9 McDonald, A.G. and K.F. Tipton, Fifty five years of enzyme classification: advances and difficulties. FEBS Journal, 2014. 281(2): p. 583-592.
 • .01 Ward, O., M. Rao, and A. Kulkarni, Proteases, Production. Applied
 • Microbiology: Industrial, 2009: p. 495-.115
 • .11 Laxman, R.S., A.P. Sonawane, S.V. More, B.S. Rao, M.V. Rele, V.V. Jogdand, V.V. Deshpande, and M.B. Rao, Optimization and scale up of production of alkaline protease from Conidiobolus coronatus. Process Biochemistry, 2005. 40(9): p. 3152-3158.
 • .21 Chauhan, B. and R. Gupta, Application of statistical experimental design for optimization of alkaline protease production from Bacillus sp. RGR-14. Process Biochemistry, 2004. 39(12): p. 2115-2122.
 • .31 Maurer, K.-H., Detergent proteases. Current opinion in Biotechnology, 2004. 15(4): p. 330-334.
 • .41 Saeki, K., K. Ozaki, T. Kobayashi, and S. Ito, Detergent alkaline proteases:
 • enzymatic properties, genes, and crystal structures. Journal of bioscience and bioengineering, 2007. 103(6): p. 501-.805
 • .51 Sookkheo, B., S. Sinchaikul, S. Phutrakul, and S.-T. Chen, Purification and Characterization of the Highly Thermostable Proteases from Bacillus stearothermophilus TLS33. Protein Expression and Purification, 2000. 20(2): p. 142-.151
 • .61 Joo, H.S., C. Kumar, G.C. Park, S. Paik, and C.S. Chang, Oxidant and SDS stable alkaline protease from Bacillus clausii I 52: production and some properties. Journal of applied microbiology, 2003. 95(2): p. 267-.272
 • .71 Germano, S., A. Pandey, C.A. Osaku, S.N. Rocha, and C.R. Soccol, Characterization and stability of proteases from Penicillium sp. produced by solid-state fermentation. Enzyme and microbial technology, 2003. 32(2): p. 246.152

 

در این پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد در 79 اسلاید برای ارائه سمینار آماده شده است، با خرید این پاورپوینت، زمان و تجربه مارا داشته باشید.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

پاورپوینت تولید آنزیم پروتئاز در بیو راکتور سینی دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من