پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پاورپوینت ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

29,000 تومان

     پاورپوینت ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

 • خلاصه پروژه جهش های ژن های KRAS و BRAF

ژن‌های KRAS و BRAF به عنوان هدف‌های تغییرات ژنتیکی در سرطان کولون (CRC) می‌باشند، که بیومارکرهای تشخیصی و پیش‌آگهی‌دهنده در بیماران متاستاتیک درمان‎شده با آنتی‎بادی‌های مونوکلونال anti-EGFR (mAbs) مثل Cetuximab و Panitumumab می‌باشند.

جهش در KRAS منجر به از بین رفتن فعالیت GTPase می‎شود و به فعال شدن مسیر سیگنالینگ Ras/ Raf  در 35 تا 42 درصد بیماران مبتلا به CRC منجر می‌گردد. فعال‎شدن جهش‌های ژن BRAF تقریبا در 15-4% CRC یافت می‎شود.

از آنجائیکه بررسی این جهش‌ها برای بیماران مبتلا به CRC از اهمیت خاصی بر‎خوردار است و تا‌کنون در ایران این پژوهش صورت نگرفته است، بر آن شدیم که فراوانی این جهش‌ها را در جامعه کوچکی از بیماران ایرانی بررسی کنیم.

‌این مطالعه بر روی50 بلوک پارافینه بیمارانی که دارای تائید ایمنوهیستوشیمی و هیستوپاتولوژی سرطان کولورکتال بودند و در سال 91به آزمایشگاه پیوند تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از استخراج DNA از این بلوک‌های بافتی و بررسی کیفی DNA استخراج شده، با استفاده از روش reverse dot blotting به ارزیابی جهش‌های ژن KRAS و BRAF پرداخته شد.

‌جهش‎های ژن KRAS در 42% بیماران یافت شد، به طوریکه در کدون 12، 30% و در کدون 13، 12% این جهش‎ ها مشاهده گردید و همچنین در 10% بیماران مورد مطالعه ژن BRAF دارای جهش بود. در این مطالعه ارتباط جهش‌ها با جایگاه تومور، جنسیت، سن تشخیص، درجه تمایز و متاستاتیک بودن تومورها بررسی شد.

به طور کلی بررسی فراوانی جهش‎های این دو ژن مشابه با مطالعات انجام شده در سایر کشور‌ها بوده است و در این مطالعه به ارتباط معناداری میان جهش‎ها و فاکتورهای ذکر شده یافت نشد، با توجه به فراوانی بالای جهش‎ها و سن پائین تشخیص و نقش آنها در مدیریت بیماری بررسی جهش‌های این دو انکوژن در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشنهاد می‌گردد.

اگرچه یافته‎ های این پژوهش با یافته‌های مطالعات گذشته چندان مغایرتی ندارد، ولی در مطالعات آینده، پژوهش بر روی جمعیت گسترده‎تری از بیماران مبتلا به سرطان کولون پیشنهاد می‌شود.

 

در این پاورپوینت به ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال میپردازیم:

فهرست مطالب پاورپوینت

 • آناتومی و هیستولوژی کولون
 • انواع سرطان کولورکتال
 • درجه تمایز
 • علائم سرطان کولورکتال
 • غربالگری سرطان کولورکتال
 • تست‎های بعد از تشخیص
 • مراحل سرطان کولون
 • طبقه ‏بندی سرطان کولون: مراحل آناتومیک/ گروه‎های تشخیصی
 • روش‎های درمان سرطان کولورکتال
 • عوامل ژنتیکی ایجادکننده سرطان کولورکتال
 • پروتوانکوژن RAS
 • فعال شدن Ras
 • جهش در KRAS
 • پروتوانکوژنRaf
 • جهش در ژن BRAF
 • نمونه های مورد مطالعه
 • اساس استخراج DNA از بلوک‌های پارافینه
 • استخراج DNA از بلوک‌های بافتی پارافینه
 • واکنش زنجیره‎ای پلی مراز  ژن β-گلوبین
 • محلول‌های مورد استفاده در روش reverse dot blotting
 • مراحل انجام هیبریداسیون
 • اساس روش PCR-RFLP
 • اساس روش Allele Specific PCR
 • نتایج حاصل از کنترل کیفی استخراج DNA
 • نتایج حاصل از روش reverse dot blotting
 • نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع و مراجع

 

پروژه ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

فایل word پروژه شامل موارد زیر می باشد:

فهرست عناوين

 فصل اول ‌

1‌.1‌ آناتومی و هیستولوژی کولون

1‌.2‌ انواع سرطان کولورکتال

1‌.3‌ درجه تمایز

1‌.4‌ علائم سرطان کولورکتال

1‌.5‌ غربالگری سرطان کولورکتال

1‌.6‌ تست‎های بعد از تشخیص

1‌.7‌ مراحل سرطان کولون

1‌.8‌ روش‎های درمان سرطان کولورکتال

1.8.1 کولکتومی

1.8.2 جراحی گره‏های لنفاوی

1.8.3 رادیوتراپی

1.8.4 درمان سیستمیک

1.8.5 شیمی‎ درمانی

1.8.6 درمان‎های هدفمند

1‌.9‌ عوارض جانبی درمان‎ها

1‌.10‌ عوامل ژنتیکی ایجادکننده سرطان کولورکتال

1.10.1 گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی

1.10.2 پروتوانکوژن RAS

1.10.2.1 فعال شدن Ras

1‌.10‌.2‌.2‌ جهش در KRAS

1‌.10‌.3‌ پروتوانکوژنRaf

1‌.10‌.3‌.1‌ جهش در ژن BRAF

1‌.11‌ درمان‎های هدفمند

 فصل دوم

2‌.2‌ فهرست وسایل و مواد مورد نیاز

2‌.3‌ نمونه های مورد مطالعه

2‌.4‌ اساس استخراج DNA از بلوک‌های پارافینه

2.4.1 محلول‌های مورد استفاده در استخراج DNA

2.4.2 کیت استخراج DNA

2‌.4‌.3‌ استخراج DNA از بلوک‌های بافتی پارافینه

2‌.4‌.4‌ کنترل کیفی و کمی DNA استخراج شده

2‌.4‌.4‌.1‌ واکنش زنجیره‎ای پلی مراز ژن β-گلوبین

2‌.5‌ اساس بررسی جهش‎های ژن KRAS و BRAF با روش reverse dot blotting

2.5.1 محلول‌های مورد استفاده در روش reverse dot blotting

2‌.5‌.1‌.1‌ بافر Stringnt

2‌.5‌.1‌.2‌ بافر5X Rinse

2‌.5‌.2‌ واکنش زنجیره‌ای پلی مراز جهت انجام روش reverse dot blotting

2‌.5‌.3‌ مراحل انجام هیبریداسیون

دناتوراسیون DNA

2.6 طراحي پرايمر‌هاي اختصاصي برای واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

2‌.7‌ اساس روش PCR-RFLP

2.7.1 انجام روش PCR-RFLP

2‌.7‌.2‌ مشخصات آنزیم‎های محدودالاثر استفاده شده در این تحقیق

2.8 اساس روش Allele Specific PCR

2‌.8‌.1‌ روش Allele specific PCR

2‌.9‌ اساس الکتروفورز ژلی

2‌.9‌.1‌ محلول‎های لازم جهت تهیه ژل پلی ‎آکریل ‎آمید

2‌.9‌.1‌.1‌ محلول آکریل‌آمید

2‌.9‌.2‌ تهیه ژل پلی‌آکریل‎آمید

2‌.9‌.3‌ نحوه الکتروفورز کردن

2‌.9‌.4‌ رنگ‌آمیزی ژل

2‌.9‌.4‌.1‌ محلول‎های مورد استفاده جهت رنگ‌آمیزی ژل پلی آکریل‌آمید

2‌.10‌ آنالیز آماری داده‌ها

فصل سوم

3‌.2‌ مطالعه جمعیت

3‌.3‌ نتایج حاصل از کنترل کیفی استخراج DNA

3‌.4‌ نتایج حاصل از آشکارسازی جهش در ژن‎های KRAS و BRAF

3‌.4‌.1‌ نتایج حاصل از روش reverse dot blotting

3‌.4‌.2‌ نتایج حاصل از روش PCR-RFLP ژن KRAS

3.4.3 نتایج حاصل از روش Allele specific PCR جهت آشکار‌سازی جهش ژن BRAF

3‌.5‌ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری

3‌.5‌.1‌ هیستولوژی

3‌.5‌.1‌.1‌ جایگاه تومور

3‌.5‌.1‌.2‌ درجه‌بندی بافت‌شناسی

3‌.5‌.2‌ تومور‌های متاستاتیک

3.5.3 نتایج بررسی جهش‌های ژن KRAS

3‌.5‌.3‌.1‌ فراوانی جهش های کدون پروتوانکوژن KRAS 61

3‌.5‌.3‌.2‌ فراوانی جهش‎های کدون پروتوانکوژن KRAS 63

3‌.5‌.3‌.3‌ فراوانی جهش‎های کدون ژن KRAS 64

3‌.5‌.4‌ نتایج بررسی جهش ژنBRAF

فصل چهارم

4‌.1‌ بحث

4‌.2‌ نتیجه گیری

5 منابع و مراجع

در این پروژه به ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال میپردازیم،  فایل word در 86 صفحه و فایل پاورپوینت در 48 اسلایدبرای ارائه بصورت خلاصه پیوست شده است، با خرید این پروژه، زمان و تجربه مارا داشته باشید.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

پاورپوینت ارزیابی جهش های ژن های KRAS و BRAF دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من