پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

25,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله ISI طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

عنوان انگلیسی مقاله ISI

Near-infrared spectroscopy for rapid and simultaneous determination of five main active components in rhubarb of different geographical origins and processing

 

ترجمه چکیده مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت:

ریواس (Rhei Radix et Rhizoma) داروی ملین گیاهی قدیمی در اروپا است و داروی طبیعی بسیار مشهور در آسیا، به خصوص در چین، است. در این پژوهش، طیف‌بینی نزدیک-مادون قرمز (NIRS) ابتدا برای تحلیل همزمان و سریع پنج مولفه فعال (کریسوفانول، آلئو-امودین، راین، ایمودین و فیسکیون) در ریواس با 6 خاستگاه جغرافیایی، فراورش شده و نمونه ساختگی استفاده شد. در کل 124 نمونه (73 نمونه خام، 40 نمونه فراورش شده و 11 نمونه ساختگی) گردآوری شد. با مقادیر مرجع که با HPLC تعیین شد، دو استراتژی درجه‌بندی، مجذور حداقلی بخشی (PLS) به عنوان روش رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش رگرسیون غیرخطی بررسی شد. برای استراتژی PLS، 11 روش پیش‌پردازش طیفی، 5 منطقه طیفی و متغیرهای پنهان متفاوت (LVها) به صورت نظام‌مند مقایسه شدند، در حالی که 3 روش پیش‌پردازش طیفی و 5 الگوریتم ANN برای استراتژی ANN بررسی شدند. نتایج نشان داد PLS برای تحلیل کریوسوفانول، آلئو-ایمودین، ایمودین و فیسکیون مناسب‌تر هستند، در حالی که ANN برای راین بهتر بود. برای مدل‌های بهینه NIR کریسوفانول، آلئو-ایمودین، راین، ایمودین و فیسکیون، ضرائب همبستگی مجموعه درجه‌بندی (Rcal) به ترتیب 0.9916، 0.9762، 0.9839، 0.9794 و 0.9800 بود؛ ضرائب همبستگی مجموعه پیش‌بینی (Rpre) به ترتیب 0.9888، 0.9359، 0.9410، 0.9805 و 0.9785 بود؛ خطای مجذور میانگین ریشه اعتبارسنجی (RMSEP) به ترتیب 0.0402، 0.0197، 0.0593، 0.0133 و 0.0192 بود. در نتیجه، مدل‌های بهینه NIR برای مطالعه تاثیرات مناطق جغرافیایی و پردازش استفاده شد و ریواس ساختگی شناسایی شد. در مجموع، NIRS ممکن است روشی پذیرفته شده برای ارزیابی کیفیت ریواس و سایر داروهای سنتی چینی (TCM) باشد.

کلیدواژه‌ها: طیف‌بینی نزدیک-مادون قرمز، ریواس، شبکه‌های عصبی مصنوعی، مجذور حداقلی بخشی، پردازش، منطقه جغرافیایی

 

چکیده انگلیسی مقاله ISI:

Abstract

Rhubarb (Rhei Radix et Rhizoma) is a classic herbal laxative medicine in Europe and a very famous natural medicine in Asia, especially in China. In this study, near-infrared spectroscopy (NIRS) was first used for rapid and simultaneous analysis of five main active components (chrysophanol, aloe-emodin, rheinemodin and physcion) in rhubarb of 6 geographical origins, processing and spurious samples. A total of 124 samples (73 raw, 40 processed and 11 spurious samples) were collected. With the reference values determined by HPLC, two calibration strategies, partial least squares (PLS) as a linear regression method and artificial neural networks (ANN) as a non-linear regression method, were studied. For the PLS strategy, 11 spectral pre-processing methods, 5 spectral regions and different latent variables (LVs) were systematically compared, while 3 spectral pre-processing methods and 5 ANN algorithms were studied for the ANN strategy. The results indicated that PLS was more suitable for the analysis of chrysophanol, aloe-emodin, emodin and physcion, whereas ANN was better for rhein. For the optimal NIR models of chrysophanol, aloe-emodin, rhein, emodin and physcion, the correlation coefficients of the calibration set (Rcal) were 0.9916, 0.9762, 0.9839, 0.9794 and 0.9800, respectively; the correlation coefficients of the prediction set (Rpre) were 0.9888, 0.9359, 0.9410, 0.9805 and 0.9785, respectively; the root mean square error of validation (RMSEP) were 0.0402, 0.0197, 0.0593, 0.0133 and 0.0192, respectively. Subsequently, the optimal NIR models were used to study the effects of geographical regions and processing, and identify the spurious rhubarb. Collectively, NIRS may be a well-acceptable method for quality evaluation of rhubarb and other traditional Chinese medicine (TCM).

 

فهرست مطالب مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز

 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • 1.مقدمه
 • 2.مطالب و روش‌ها
 • 1.2. نمونه‌ها و واکنشگرها
 • 2.2.تعیین مقادیر مرجع برحسب HPLC
 • 3.2. کسب داده‌های NIRS
 • 3.نتایج و بحث
 • 1.3. ایجاد مدل PLS
 • 2.3. ایجاد مدل ANN
 • 3.3. ارزیابی و اعتبارسنجی مدل‌های PLS و ANN
 • 4.3. تفاوت منطقه جغرافیایی
 • 5.3. اثر پردازش
 • 6.3. ریواس ساختگی
 • 4.نتیجه‌گیری

 

فهرست شکل های مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز

 • شکل 1. ساختارهای شیمیایی 5 مولفه فعال اصلی در ریواس.
 • شکل 2. طیف‌های NIR برای 124 نمونه ریواس
 • شکل 3. طیف‌های روش‌های متفاوت پیش‌پردازش طیفی برای PLS و ANN.
 • شکل 4. Rcal و RMSECV در LVهای مختلف برای مدل PLS کریسوفانول
 • شکل 5. داده‌های پیش‌بینی در برابر مرجع مدل بهینه.
 • شکل 6. محتوای پنج مولفه فعال در ریواس از شش منطقه جغرافیایی اصلی (داده‌ها = میانگین +/- انحراف استاندارد؛ **: تفاوت خیلی معنی‌دار برای کینگ های برای کریسوفانول؛ ##: تفاوت خیلی معنی‌دار برای تبت برای فیسکیون؛ #: تفاوت معنی‌دار برای تبت برای فیسکیون).
 • شکل 7. طیف NIR از ریواس خام (A)، فراورش شده (B) و ساختگی (C)
 • شکل 8. مقادیر پنج مولفه فعال در خام (n = 6)، فراورش شده (n = 34) و ریواس ساختگی (n = 11) (داده‌ها = میانگین +/- انحراف استاندارد).

 

فهرست جداول مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز

 • جدول 1. مرور کلی کل 124 نمونه.
 • جدول 2. اعتبارسنجی داده‌های روش HPLC (معادله رگسیون: X = غلظت  ، Y = حوزه پیک، r2= ضریب همبستگی).
 • جدول 3. داده‌های مرجع پنج مولفه فعال در ریواس
 • جدول 4. نتیجه روش‌های پیش‌پردازش طیفی متفاوت و مناطق طیفی برای کریسوفانول.
 • جدول 5. تاثیرات پارامترهای متفاوت مدل‌های ANN برای کریسوفانول.
 • جدول 6. داده‌های اعتبارسنجی برای مدل ANN و PLS.

 

Graphical Abstract

Unlabelled Image

مشاهده مقاله در ساینس دایرکت: کلیک کنید

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

دانلود ترجمه مقاله ISI طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

25,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من